Wegen, verlichting en verkeerslichten

Wegen

2.772.000 m² wegen • Honderden bankjes, afvalbakken, paaltjes, abri’s en fietsklemmen

Landelijke richtlijnen

We werken volgens de landelijke richtlijnen CROW voor het inrichten, beheren en onderhouden van wegen en straatmeubilair. Ze gaan onder meer overveiligheid (bijvoorbeeld gladheidsbestrijding) maar ook over toegankelijkheid (zoals bijvoorbeeld stoepen). Voor toegankelijkheid maken we ook gebruik van de Richtlijn Toegankelijkheid.


Afstemming planning werkzaamheden

Werkzaamheden stemmen we op elkaar af, zodat sprake is van een logische clustering in een bepaalde periode.


Duurzaam veilig verkeer

De inrichting van onze wegen is conform de principes van Duurzaam Veilig Verkeer. Dat staat voor een integrale benadering van verkeersveiligheid gelet op mens, voertuig en infrastructuur. Bij inrichting en beheer krijgen kwetsbare groepen - fietsers, voetgangers, mensen met een beperking - de hoogste prioriteit. We leggen bij voorkeur vrij liggende fietspaden aan van asfalt of beton. Ook zorgen we voor veilige oversteekplaatsen en werken we aan ‘doorfietsroutes’.


Groen voor veiligheid en biodiversiteit

Het groen langs de weg heeft een functie voor veiligheid maar ook voor veel planten en dieren. Bij de keuze van bomen en planten houde we hier rekening mee. Waar mogelijk vindt natuurlijk beheer van bermen plaats, dat vergroot de biodiversiteit.


Gladheidbestrijding

Wij strooien op de belangrijkste wegen en fietspaden en hanteren de prioriteiten hoog en middel uit de richtlijnen en aanbevelingen van het kennisplatform . Verder stellen wij in de winterperiode strooizout beschikbaar voor inwoners.


We gaan voor een circulaire economie

Bij de aanleg van wegen kiezen we duurzame, onderhoudsvriendelijke materialen die recyclebaar zijn. Of we gebruiken herbruikbaar materiaal bij vervanging of onderhoud. Bij straatreiniging wisselen we onkruidbestrijdingsmethoden en zetten we duurzame machines in. We stimuleren duurzame middelen van (openbaar) vervoer door te kiezen voor overdekte bushaltes en voor voldoende fietsenstallingen bij trein- of busstations.


We doen het samen

Gebruikers van de wegen en het straatmeubilair worden vanaf het begin betrokken bij (her)inrichting en vervanging. We bespreken dilemma’s, voordat keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld om een bankje te plaatsen, of juist weg te halen, of om vanuit duurzaamheid prioriteit te geven aan fietsers en voetgangers en niet aan de automobilist. We staan open voor experimenten. De ‘Bermbende’ is jaarlijks actief tijdens de Nationale Opschoonweek. Ook de ‘troeptrimmers’ dragen hun steentje bij aan het schoonhouden van de buitenruimte. We koesteren en bedanken inwoners die zich inzetten voor het schoon houden van de openbare ruimte.


Technologische ontwikkelingen

Grote technologische ontwikkelingen komen op ons af. Internet of things speelt hierbij een hoofdrol. Slim gebruik van nieuwe technologie en open data biedt mogelijkheden om steden efficiënter en duurzamer in te richten. Bij renovatie van wegen houden we ondergronds extra ruimte vrij voor elektrische verbindingen.


"Bij de ideevorming over inrichting zouden ambtenaren veel meer het veld in moeten gaan"

uitspraak RuimteDagen

Verlichting en verkeerslichten

3 doseerinstallaties (Naarden Vesting) • 11 kruispunten en 6 oversteekplaatsen met verkeerslichten • 11.260 lichtmasten (waarde €16.9 miljoen) • €250.000 energiekosten (jaarlijks)

Verlichting tegen een verantwoorde prijs

Er moet sprake zijn van goed functionerende verlichting tegen een verantwoorde prijs. We bieden standaard keuze uit drie modellen. Door het aantal modellen te beperken, houden we het beheer en onderhoud eenvoudiger en de inkoop goedkoper en duurzamer.


Licht maakt zichtbaar en biedt oriëntatie

Buitenverlichting verhoogd de verkeersveiligheid en veiligheid ‘op straat’. We controleren wekelijks en verhelpen storingen onmiddellijk. Licht is ook bepalend voor de sfeer en de beleving. Op plekken van cultuurhistorische waarde heeft verlichting ook een decoratief doel en versterkt het de schoonheid van specifieke locaties en gebouwen.


Verlichting op maat

We verlichten op het juiste moment en op de juiste plaats; we kijken per locatie naar de omstandigheden en behoeften. Waarbij geldt dat we zeer terughoudend zijn met verlichting met het oog op duurzaamheid. Ook voor de buitengebieden, veelal natuur, is licht op maat essentieel voor bescherming van flora en fauna.


Verdere verduurzaming

Bij verlichting kijken we vanzelfsprekend naar duurzaamheid en energiebesparing. Brandt de verlichting bijvoorbeeld niet onnodig? In de ecologische structuur minimaliseren we de openbare verlichting. In de groenstructuren geldt terughoudend met verlichting. Ons energieverbruik willen we drastisch verminderen. In onze historische Vestingsteden vervangen we traditionele verlichting door energiezuinige lampen.


Een verkeersregelinstallatie moet het gewoon doen

Veilig kunnen oversteken op kruispunten en niet lang wachten voor een stoplicht, dat regelt de verkeersinstallie. ‘Wachttijdvoorspellers’ bij stoplichten zorgen ervoor dat fietsers minder vaak door rood rijden. Zo’n verkeersinstallatie moet het gewoon doen, maar als er een storing is dan lossen we die zo snel mogelijk op. Goede doorstroming van het verkeer moet ook in geval van storing mogelijk zijn. Daarom zijn er heldere voorrangsregels en een duidelijke belijning. We controleren de verkeersinstallaties jaarlijks zodat ze goed blijven functioneren. Na afloop van de levensduur is vervanging geen automatisme.


Meten en monitoren van verkeersstromen

We meten verkeersstromen om de milieubelasting (geluidskaarten) in kaart te brengen. Dat is onze wettelijke taak. En we gebruiken de gegevens om toekomstige verkeersstromen te voorspellen. Zo weten we welke wegen hard slijten en waar onderhoud nodig is. En behouden we het vastgestelde kwaliteitsniveau. Vaste telpunten op hoofdwegen die we digitaal kunnen uitgelezen gaan dit inzicht verbeteren. Mobiele tellers zetten we in om in te spelen op actuele vragen.


Gedragsbeïnvloeding om veiligheid te vergroten

Gedrag bepaalt in hoge mate de verkeers(on)veiligheid. We beïnvloeden gedrag om het verkeer veiliger te maken. Door mobiele snelheid-displays waarop je kunt zien hoe hard je rijdt houden automobilisten zich beter aan de maximumsnelheid. Het geeft ons inzicht in de plekken waar vaak te snel wordt gereden. De displays plaatsen we regelmatig in overleg met bijvoorbeeld buurtplatforms.


Lees verder ››