De buitenruimte in Gooise Meren is van en voor iedereen

In Gooise Meren willen we samen wonen, werken, ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied. De buitenruimte speelt een hoofdrol in het sociale en economische succes van onze gemeente. Want een prettige openbare ruimte met openbare gebouwen stimuleert mensen om elkaar te ontmoeten, er te spelen, te sporten en er geld te verdienen.

De ideale buitenruimte

Kwaliteit van leven daar gaat het om. Dit zie je overal in de buitenruimte terug. Ook zijn hier de kernwaarden Gooise Meren zichtbaar: groen, monumentaal en duurzaam. Het groene karakter, het open landschap, zanderijen, weilanden en bossen blijven vóór alles behouden, ook voor generaties na ons. We waarderen onze geschiedenis en het gevarieerde landschappelijk groen en cultuurhistorisch (groen) erfgoed. Van de unieke vestingen tot bijzondere woningbouw van rond 1900 en van naoorlogse architectuur tot belangrijke begraafplaatsen. Onze voetafdruk is zo klein mogelijk omdat we de buitenruimte en de openbare gebouwen zo duurzaam mogelijk (her) inrichten, onderhouden en beheren. Dat doen we zo veel mogelijk samen: de gemeente met gebruikers van de ruimte: inwoners, ondernemers, bezoekers en recreanten.

De gemeente sluit ook aan bij de initiatieven van gebruikers. We maken het mede mogelijk dat anderen hun stempel kunnen drukken op de buitenruimte en de gebouwen. Binnen de randvoorwaarden voor veiligheid en kwaliteit die de gemeente stelt voor de hele gemeenschap. Zo is in Gooise Meren een gelijkwaardig samenspel ontstaan over de kwaliteit van leven. Met omgangsvormen die gekenmerkt worden door dialoog, maatwerk, flexibiliteit en slagvaardigheid. Zodat er ook ruimte is voor spontane, ongeplande initiatieven en recht wordt gedaan aan de eigenheid van Naarden, Muiden, Muiderberg en Bussum.

Onze kijk op de buitenruimte

Gebruik, inrichting en natuur gaan hand in hand

Hoe gebruiken mensen de buitenruimte, wat doen ze en hoe lang zijn ze er? En wat vraagt dat van de veerkracht van de natuur op die plek. Is de ruimte bedoeld als ontmoetingsplaats voor bewoners en bezoekers, om te spelen op straat of een praatje maken, gebruiken we het park om te sporten, werken of luieren of om op het terras genieten van een drankje? De buitenruimte moet gelegenheid bieden voor het gewenste gebruik, met aandacht voor zowel jong als oud.


De buitenruimte heeft verschillende maatschappelijke waarden en functies. Daar houden we rekening mee. Een boom staat er niet alleen om mooi te zijn, maar geeft ook het landschap vorm, scheidt verkeersstromen, produceert hout, breekt wind, vangt fijnstof op etc. Ook kunnen bomen met hun takken gelijkmatige verlichting belemmeren. In de ontwerpfase houden we dus rekening met de groei van bomen.Gebouwen zorgen voor ontmoeten, schoonheid en historie. En aantrekkelijkspeelplekken zijn belangrijk voor de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. Immers, e en aantrekkelijke en goed ingerichte leefomgeving stimuleert een gezonde leefstijl met voldoende beweging. Wie in een groene omgeving leeft, voelt zich gezonder.


Niet alles is zichtbaar. Het rioolstelsel draagt bij aan aan gezondheid en milieu, aantrekkelijke speelplekken zijn belangrijk voor de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. Wegen, bruggen en andere civiele kunstwerken zorgen voor bereikbaarheid. De natuur is continu hard voor ons aan het werk om zuurstof te leveren en water te bergen. En er is een drukke ondergrondse wereld met kabels en leidingen, damwanden, elektra, riolen en gemalen. De voorzieningen onder de grond zorgen dat het ook boven de grond in orde is. Er is daarom ook aandacht voor bewustwording van het belang van deze onzichtbare bezittingen voor onze kwaliteit van leven.

Gebruikers in samenhang met natuur

We willen dat mensen zich prettig voelen in de buitenruimte zich uitgenodigd voelen om er gebruik van te maken en om erbij betrokken te zijn. Is de omgeving schoon, heel en veilig? Is het binnenklimaat in gebouwen prettig en de akoestiek in de ruimtes? Samen met betrokken gebruikers ontwikkelen we de juiste functies op de juiste locaties. En blijven we in geprek over het gebruik nu en in de toekomst. Ook bespreken we de (on)mogelijkheden, met het oog op onze duurzaamheidsambitie, de klimaatverandering, het beschikbare budget en het wettelijke kader.

Een volgende stap is om de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van de openbare ruimte met gebruikers te monitoren. En om met bewoners het onderhoudsniveau van hun wijk te bespreken. Samen met de bijdrage die zij zelf kunnen en willen leveren, zodat dit niveau ‘opgeplust’ kan worden.

We gaan voor kwaliteit

We onderhouden op wat we zien en niet op frequentie. Er zijn drie niveaus van beheer: goed, voldoende en matig. Voor Naarden-Vesting gold altijd niveau ‘goed’, de drie overige kernen (Muiden, Muiderberg en Bussum) ‘voldoende’ en het groen in het buitengebied van Naarden ‘matig’. Met deze visie kiezen we voor een hoger kwaliteitsniveau en passen alleen niveau ‘goed’ en ‘voldoende’ toe. De centra van de kernen en de stations in Gooise Meren beheren we op niveau goed, met name op de onderdelen groen en reiniging. Als bewoners een hoger beheerniveau willen kan dat door zelfbeheer.

Wet- en regelgeving biedt houvast geen belemmering

De gemeente is kwa regelgeving verantwoordelijk voor goed en veilig gebruik van de buitenruimte.Voor sommige onderdelen van de buitenruimte gelden landelijke regels en wetten, zoals de Wegenverkeerswet of de Wet Natuurbescherming. Wetten en regels bieden hoevast maar mogen geen belemmering zijn om als inwoner of ondernemer aan de slag te gaan in het publieke domein. We helpen juridische hobbels te verlagen of te voorkomen.


We gaan zorgvuldig om met het beschikbare geld

Voorzieningen kosten geld, veel geld. Zorgvuldig omgaan met de beschikbare middelen is belangrijk. We letten goed op waar onderhoud nodig is, en voeren dit op tijd uit zodat kosten niet onnodig toenemen door uitstel

Wat betekent dit voor de praktijk

De visie geeft een beeld van de gewenste toekomst met prettige, toegankelijke en veilige plekken, die met aandacht zijn ingericht en worden onderhouden en beheerd. Om dat te bereiken hebben we volgende spelregels opgesteld die aansluiten bij de vraag van bewoners, ondernemers en bezoekers, nu én in de toekomst.


Dienstverlening

De gemeente gaat voor hoogwaardige dienstverlening. We doen er alles aan om de buitenruimte zo goed mogelijk te beheren, schoon en veilig te houden. Inwoners zijn bekend met het doen van meldingen bijvoorbeeld overhangend groen, losliggende tegels, een defecte verkeersinstallatie. We zijn duidelijk in hoe en wanneer we de melding oppakken.


We doen het samen

Gemeente en inwoners dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de openbare buiten- en binnenruimte. We betrekken de gebruikers van de ruimte bij de inrichting, het onderhoud en het beheer. We stimuleren zelfbeheer: beheer van de openbare buiten- en binnenruimte door en op initiatief van bewoners. Dat kan zijn adoptie van groen, speelvoorzieningen, of straatmeubilair, het opzetten van een moestuin, het beheer van een dorpshuis, of de organisatie van een buurtfeest en het tijdelijk benutten van lege ruimte.


We gaan voor duurzaam

Duurzaamheid zit in ons DNA. Bij het inrichten, onderhouden en beheren van de openbare buiten- en binnenruimte kijken we naar de mens, het milieu en de euro’s: people, planet, profit. We kiezen voor toekomstbestendigheid in het besef dat we moeten anticiperen op klimaatveranderingen. We kopen duurzaam materiaal in.


Iedereen kan mee doen

Onze openbare ruimte moet toegankelijk zijn voor iedereen zodat iedereen mee kan doen. Dat gaat verder dan ergens kunnen zijn, door de juiste deurbreedte en het weghalen van drempels. Het is ook een kwestie van ergens mogen zijn, door een uitnodigend klimaat voor mensen met een beperking en door eigen initiatief aan te moedigen. We stellen gebouwen beschikbaar voor wijk/buurtactiviteiten.

In onze buitenruimte en openbare gebouwen willen we steeds rekening houden met verschillen tussen mensen: mensen met en zonder beperkingen, mensen met verschillende zienswijzen en wensen.


Veiligheid

We voelen ons veilig in de buitenruimte en de openbare gebouwen. Fysiek, sociaal en digitaal. Schoon en heel leiden tot veiligheid, er is voldoende licht, de materiaalkeuze en inrichting zijn veilig.


Aantrekkelijke omgeving

De buitenruimte in de verschillende gebieden/wijken wordt positief beleefd. De ruimte draagt bij aan het welzijn van mensen omdat het uitnodigt tot ontmoeten en bewegen. En omdat er geen of beperkt hinder is van geluid, geur, of fijnstof. De kwaliteit wordt bepaald door wat we er met elkaar van maken.


Identiteit

De buitenruimte versterkt de unieke kwaliteiten van de kernen inclusief de buitenwijken en de buitengebieden. We houden bij de inrichting, het onderhoud en het beheer rekening met de specifieke gebieden, buurten en gebouwen.


Lees verder ››