Groen

Vele parken • 137 plantenbakken • 2.700 m² heide • 26.000 laanbomen • 29.000 m² hagen • 223.800 m² sierbeplanting • 550.000 m² gras • 850.000 m² kruidenrijke bermen

Groen behouden en versterken

Groen is een kernkwaliteit van onze gemeente: we willen het behouden en het liefst versterken. Een groene leefomgeving maakt ons gezonder, we voelen ons beter en het geeft een betere uitstraling. Groen biedt structuur. Het verbinden van structuren versterkt de biodiversiteit. Bomen en ander groen hebben een functie in de beeldkwaliteit, luchtzuivering en klimaatbestendigheid en zijn bepalend voor de natuurwaarden van ons gebied. Groen is onmisbaar voor het opvangen van klimaateffecten, zoals hittestress, wateroverlast en verdroging. Bomen, lanen, parken en hakhoutwallen hebben bovendien cultuurhistorische waarde. We gaan voor een gevarieerd, gezond, duurzaam en veilig boom/groenbestand.


Groen doen we samen

Een nieuwe inrichting of onderhoud van groen doen we samen met inwoners en ondernemers. Bijvoorbeeld wilgen knotten, boomspiegels adopteren of hang-bloembakken verzorgen. Daarnaast is zelfbeheer in opkomst waarbij bewoners zelf een stukje openbaar groen in hun omgeving onderhouden.


Right to Challenge

In Nederland is de omgang met burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven voor gemeenten een steeds belangrijker thema. We gaan de bekendheid met de Right to Challlenge vergroten. Bewoners kunnen taken van de gemeente overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.


Dilemma’s bespreken

Samen doen betekent ook: dilemma’s bespreken. Bijvoorbeeld rond bomen. Want het bomenbeheer levert in de praktijk soms de nodige strijd op. Overlast van bomen (denk aan pluisjes die uit de bomen komen, eikels die deuken in autodaken veroorzaken, te weinig lichtinval) tegenover de grote waarde die mensen aan bomen hechten en zelfs aangeven liever bomen willen dan zonnepanelen of parkeerplaatsen.


Onze ambitie: als groene gemeente nog groener worden

Bij de (her)inrichting letten we op groen. We kijken welke beplanting aantrekkelijk is voor de natuur. Bijen, vlinders, kevers, vogels, egels enzovoort. Alle soorten zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Daarom bestrijden we alleen wat direct de gezondheid beïnvloedt. Zoals de eikenprocessierups, de reuzenberenklauw, essentakkensterfte en kastanjebloedingsziekte. We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van groen.


We houden onze lijst met waardevolle bomen actueel. We voldoen aan onze zorgplicht voor bomen door ze eens in de vier jaar te onderzoeken. Bomen die een verhoogd risico opleveren, controleren wij jaarlijks. Ook overhangend groen controleren we jaarlijks. We houden een register bij van risico’s die we tegenkomen tijdens het beheer en onderhoud van groen.


Inwoners enthousiasmeren tuin te vergroenen

In het kader van Operatie Steenbreek gaan werken we aan het belang van vergroening en maken we mensen enthousiast om hun tuinen te vergroenen. Te veel bestrating in de tuinen geeft problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindert de biodiversiteit en zorgt voor opwarming van de omgeving.


We gaan voor kwaliteit boven kwantiteit

Het groen beheren we in heel Gooise Meren op het niveau ‘voldoende’. De Vesting Naarden, de Vesting Muiden, het centrum van Muiderberg en dat van Bussum beheren we op het niveau ‘goed’. Bewoners kunnen zelf het beheerniveau ‘opplussen’ door zelfbeheer.

"Door overhangend groen durf ik daar alleen maar naar rechts te gaan"

uitspraak RuimteDagen

We geven honden de ruimte

Ook honden zijn gebruikers van de buitenruimte. Er zijn losloopgebieden nodig, plekken waar honden zonder riem kunnen draven. Met bewoners bepalen we de gebieden die hiervoor worden aangewezen. Hierbij houden we rekening met Natura-2000 gebieden en de verkeersveiligheid.

Waardering groen cultuurhistorisch erfgoed

We waarderen het gevarieerde landschappelijke groen en het groen cultuurhistorisch erfgoed in Gooise Meren, bijvoorbeeld hakhoutbos, heide, akkers op meenten, weilanden, zanderijen, zanderijvaarten. Van de unieke vestingen tot bijzondere woningbouw en van naoorlogse architectuur tot begraafplaatsen en parken zoals ‘t Mouwtje. We onderzoeken wat nodig is om deze bijzondere plekken te beheren zodat recht wordt gedaan aan hun historische waarde.


Lees verder ››

"Kleine groenstrookjes worden gebruikt als hondenuitlaatplek"

uitspraak RuimteDagen