Bouwwerken, water en riolering

Bouwwerken

69 bouwwerken (vervangingswaarde €35 miljoen) • Bruggen, viaducten, tunnels, steigers, kademuren, fonteinen en damwanden

Bouwwerken in stand houden

Bouwwerken moet je onderhouden en beheren. We kijken naar hoe ze gebruikt worden, wat de onderhoudstoestand is en naar de functionele eisen. Het garanderen van veiligheid staat voorop.

We zorgen dat alle bouwwerken van voldoende tot uitstekende kwaliteit zijn.


We bespreken samen de dilemma’s

Als een brug, tunnel of kade van onvoldoende kwaliteit is of dreigt te worden, gaan we in gesprek over de aanpak. Zo krijgen we inzicht in de verschillende belangen en komen we tot een zorgvuldig besluit.

Water

4 stranden • > 50 stuwen • > 400 duikers (constructie om watergangen met elkaar te verbinden) • vele beschoeiingen (om oevers en waterkanten te beschermen) • Vele vijvers en (vis)steigers

We zijn omringd door water

Ons watersysteem moet veilig zijn, ruim, robuust en ecologisch gezond. Zodat het geschikt is voor aanvoer, afvoer en berging van (regen)water. En zodat planten- en diersoorten er kunnen leven. Oevers voorkomen dat watergangen smaller of door dichtslibben ondiep worden. Diepte is nodig om (overtollig) water af te voeren en voor het vaarverkeer. Daarom is goede beschoeiing nodig.


Waterkansen benutten

We willen het op alle fronten beter doen: waterkwaliteit en -kwantiteit, waterrecreatie, beleving van water, beheer en onderhoud. Dit doen we bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, infiltratie van regenwater in de bodem, gebruik van duurzame bouwmaterialen, realisatie van recreatieve voorzieningen. Het versterken en vernieuwen van de waterrecreatie is een speerpunt. Daarbij gaat het om de cultuurhistorische beleving van en vanaf het water zoals zanderijsloten, wielen bij Muiderberg en de vestinggrachten. Bij aanleg en onderhoud combineren we slim. Zo kunnen we bij grote rioleringsvervangingen combinaties maken met andere verbeteringen aan het watersysteem, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers. En zo herstellen we in Muiden het oude slotenpatroon nu de oude A1 is verlegd.

Riolering

270 km riolering

Je ziet het niet, maar het is iedereen van grote waarde

Riolering is het geheel van voorzieningen voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. Het stelsel moet goed werken om de volksgezondheid en het milieu te beschermen. De doelstelling ‘droge voeten’ betekent dat we inspelen op de toename van neerslag door de klimaatverandering: regenbuiten worden korter en heviger. Dat kan leiden tot overlast. We nemen passende duurzame maatregelen om wateroverlast te voorkomen.


Gemeentelijk Rioleringsplan

De gemeente heeft een Rioleringsplan dat in overleg met provincie en waterschap is gemaakt. In het rioleringsplan voor 2018-2022 ‘Van klimaatbewust naar klimaatrobuust’ benutten we kansen voor waterberging en nieuwe afkoppel/infiltratiemogelijkheden van overtollig hemelwater. We spelen in op duurzaamheid door het verlagen van de emissie vanuit de riolering naar het oppervlaktewater en het verlengen van de restlevensduur van bestaande riolering.


We werken met een rioolbeheersysteem

Het rioolbeheersysteem geeft ons veel informatie om bijvoorbeeld tijdig de riolering te vervangen als dat nodig is. Ook monitoren we het grondwater en het riool-overstorten. Zo kunnen we advies geven over benodigde ontwateringsdiepte bij bouwprojecten en krijgen we inzicht in gebieden met grondwater onder- en overlast.


We maken werk met werk

We vervangen riolen doorgaans bij de herinrichting van een wijk of gebied. Omdat we dan toch de weg openbreken maken we werk met werk en nemen we tegelijkertijd wegen en groen mee.


We doen het samen

In stedelijk gebied valt veel water op daken, straten en stoepen. Als de riolering vol zit kan het water op straat of, nog erger, in de huizen terecht komen. De riolering kan het vele water van hevige buien niet

aan. Daarom zijn maatregelen nodig. Inwoners kunnen helpen. Zij kunnen door maatregelen in hun tuin er mede voor zorgen dat we allemaal droge voeten houden.